Regulamin

Regulamin świadczenia usług elektronicznych w serwisie internetowym PolskieSzlaki.pl

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis
 4. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 5. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 6. Obowiązki użytkownika
 7. Zasady publikacji reklam w serwisie
 8. Płatności
 9. Własność intelektualna
 10. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy
 11. Postępowanie reklamacyjne
 12. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
 13. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem internetowym polskieszlaki.pl, udostępniony jest Użytkownikom przez Łukasza Piernikarczyka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Lasowicka 115L, 42-620 Nakło Śląskie, NIP: 6452261759, REGON: 241314967.
 2. Serwis internetowy działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Regulamin Serwisu internetowego określa w szczególności:
  1. rodzaje, zakres oraz zasady świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną,
  2. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  3. obowiązki Użytkownika,
  4. zasady publikacji Reklam w Serwisie,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. odpowiedzialność oraz obowiązki Usługodawcy.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 5. Każdy Użytkownik zobowiązany jest z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 ze zm.), oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

 1. Usługodawca (Operator) – Łukasz Piernikarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Lasowicka 115L, 42-620 Nakło Śląskie, NIP: 6452261759, REGON: 241314967.
 2. Użytkownik (Usługobiorca) – osoba fizyczna posiadająca ponad 13 lat, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Elektronicznych Serwisu i wyraziła zgodę na treść Regulaminu.
 3. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi. Usługodawca umożliwia także rejestrację Konta za pomocą serwisu Facebook.com, w celu dokonania rejestracji należy wybrać w Formularzu Rejestracyjnym przycisk "Połącz z Facebook" i dokonać logowania do serwisu Facebook.com  udzielając tym samym  zgody na pobranie  z serwisu Facebook.com  danych osobowych: daty urodzenia, adresu e-mail, lokalizacji oraz zdjęcia a następnie ustalić hasło do Konta za pomocą Formularza Rejestracji, do którego kierowana jest korespondencja wysłana na podany w powyższy sposób adres e-mail.
 4. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
 5. Reklama - wszelkie treści zamieszczone w Serwisie przez Reklamodawcę.
 6. Formularz reklamy - formularz dostępny na stronie internetowej polskieszlaki.pl umożliwiający dodanie Reklamy.
 7. Reklamodawca - Użytkownik dokonujący rezerwacji lub zlecający zamieszczenie Reklamy za pośrednictwem Formularza Reklamy. Reklamodawca może działać zarówno w imieniu własnym, jak i w imieniu i na rzecz swoich klientów.
 8. Regulamin - niniejszy regulamin Serwisu.
 9. Serwis (Portal) - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresami www.polskieszlaki.pl, noclegi.polskieszlaki.pl, zdjecia.polskieszlaki.pl, mapa.polskieszlaki.pl, reklama.polskieszlaki.pl.
 10. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.
 11. Cennik - zbiór cen za Usługi Elektroniczne świadczone przez Serwis, dostępny na stronie internetowej: reklama.polskieszlaki.pl
 12. Newsletter – Usługa Elektroniczna pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących wiadomości zawartych w Serwisie.
 13. Forum dyskusyjne - usługa elektroniczna udostępniona Użytkownikom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Użytkownikami. Zasady korzystania z Forum Dyskusyjnego określa zarówno Regulamin, jak i Netykieta Forum Dyskusyjnego.
 14. Licencja - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. Nr 24, poz. 83).

III. Rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  1. prowadzenie Konta w Serwisie,
  2. korzystanie z Forum Dyskusyjnego,
  3. korzystanie z Newslettera,
  4. publikacja Reklam za pośrednictwem Formularza Reklamy.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Użytkowników Serwisu odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo w szczególności:
  1. zamieszczać w Serwisie informacje oraz pliki,
  2. opisywać umieszczone przez siebie pliki.
 4. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania (edycji) treści umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 6. Użytkownik w ramach korzystania z Serwisu, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, ma prawo komentować i wyrażać opinię na temat treści oraz plików udostępnionych w Serwisie.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nie umieszczenia całości lub części komentarzy oraz opinii. W szczególności nie zostaną umieszczone opinie zawierające:
  1. wulgaryzmy (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
  2. obrażające osoby, narodowości, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194 - 196 Kodeksu karnego),
  3. zawierające informacje nie sprawdzone lub obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego).
 8. Nie zostaną umieszczone komentarze oraz opinie, które zawierają linki do prywatnych stron www, zawierających dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe, zawierających uwagi skierowane do Usługodawcy.
 9. Nie zostaną umieszczone komentarze oraz opinie, które łamią zasady Netykiety Forum Dyskusyjnego dostępnego pod adresem www.polskieszlaki.pl/firma/netykieta/
 10. Komentarz oraz opinia wysłana wielokrotnie publikowana jest tylko raz.
 11. Za skutki działań Użytkownika polegających na umieszczaniu komentarza lub opinii w Serwisie odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownika podejmujący takie działania.
 12. Użytkownik korzystając z Serwisu poprzez umieszczanie komentarzy, opinii lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż służą mu w tym względzie wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa majątkowe autorskie, że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich, oraz że jest uprawniony do takich działań.

IV. Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer z dostępem do Internetu,
  2. dostęp do poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 2. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, na inne podmioty, bez uprzedniej, pisemnej zgody Usługodawca, pod rygorem nieważności.

V. Warunki umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych przez Serwis opisanych w rozdziale III pkt 1 ma charakter nieodpłatny.
 2. Świadczenie Usługi Elektronicznej przez Serwis w postaci publikacji Reklam ma charakter odpłatny.
 3. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
  1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieoznaczony.
  2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą publikacji postu albo zaprzestaniu jego wysyłania.
  3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
  4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na publikacji Reklamy w Serwisie za pośrednictwem Formularza Reklamy, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą publikacji Reklamy w Serwisie albo zaprzestaniu wypełniania Formularz Reklamy przez Użytkownika.

VI. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Usługodawcy informacji zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
 2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

VII. Zasady publikacji reklam w serwisie

 1. Usługodawca udostępnia Reklamodawcy następujące formy Reklamy:
  1. wpis ograniczony do bazy danych firm noclegowych,
  2. wpis podstawowy do bazy danych firm noclegowych,
  3. wpis wyróżniony do bazy danych firm noclegowych,
  4. bannery reklamowe,
  5. artykuły sponsorowane,
  6. mailing.
 2. Reklamodawca zamieszczający Reklamę w Serwisie musi być właścicielem lub reprezentantem podmiotu, którego dotyczy Reklama.
 3. Wpis ograniczony, wpis podstawowy oraz wpis wyróżniony można dokonać na stronie noclegi.polskieszlaki.pl/oferta
 4. Wpis podstawowy oraz wpis wyróżniony jest płatny zgodnie z Cennikiem.
 5. Wpis ograniczony jest bezpłatny i aktywowany natychmiast po dokonaniu wpisu do odwołania.
 6. Z wpisu ograniczonego można przejść do wpisu podstawowego lub wpisu wyróżnionego w dowolnym momencie dokonując płatności zgodnie z Cennikiem.
 7. Ceny oraz ogólne warunki Reklamy w postaci bannerów reklamowych, artykułów sponsorowanych oraz mailingu są przedstawione na stronie reklama.polskieszlaki.pl
 8. Usługodawca aktywuje Reklamę płatną po otrzymaniu opłaty za okres, na jaki została ona wykupiona. Otrzymanie środków, jak i fakt uruchomienia usługi zostają zakomunikowane (potwierdzone), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Reklamodawcy.
 9. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Reklamy wygasa po zakończeniu okresu, na jaki została wykupiona. Przedłużenie umowy następuje po opłaceniu kolejnego okresu. Zarówno fakt zbliżania się wygaśnięcia umowy, jak i jej przedłużenia, zostaną zasygnalizowane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy Użytkownika.
 10. Kolejne wpłaty (przedłużające), na następne okresy prezentacji Reklamy, powinny być dokonane do daty wygaśnięcia poprzedniego okresu. Brak wpływu po tym terminie spowoduje zawieszenie Reklamy.
 11. Szczegółowe informacje, dotyczące okresów i wysokości opłat są prezentowane na stronach gdzie można złożyć odpowiednie zamówienie oraz na stronie internetowej, gdzie jest udostępniony Cennik.
 12. Opłaty pobierane od Reklamodawców nie podlegają zwrotowi.

VIII. Płatności

 1. Reklamodawca jest zobowiązany do wpłaty, na rzecz Usługodawcy, należności wynikającej z zawartej umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci Reklamy. Reklamodawca jest zobowiązany do wpłaty należność nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty wypełnienia Formularza Reklamy. Za dzień wpłaty uznaje się dzień zaksięgowania wymaganej należności. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rozwiązaniem umowy.
 2. Usługodawca umożliwia następujące sposoby wpłaty należności:
  1. Przelew na rachunek bankowy Usługodawcy. Dane konta bankowego dla przelewów krajowych, zlecanych w polskim banku: 33 1140 2004 0000 3902 4684 9099
  2. płatności PayU.pl – Serwis PayU.pl umożliwia dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
 3. Każda umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej w postaci publikacji Reklamy w Serwisie będzie potwierdzana fakturą VAT, która będzie przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010 r. nr 249, poz. 1661).

IX. Własność intelektualna

 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem oraz Konta Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Usługodawcy i podlegają prawnej ochronie.
 2. Zabronione jest korzystanie z tych praw własności intelektualnej bądź z usług Serwisu do celów innych niż te ściśle określone Regulaminem. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia firmy lub znaków towarowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy lub niezgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcy, jak również upoważnia Usługodawcy do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 4. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez Usługodawcę, jak również upoważnia Usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Umieszczenie na Koncie treści, będących utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.) wiąże się z udzieleniem Usługodawcy przez Użytkownika, nieodpłatnej Licencji na korzystanie z utworu. Licencja nie doznaje żadnego ograniczenia czasowego oraz terytorialnego, w związku z tym Licencja nie wygasa w przypadku rezygnacji Użytkownika z korzystania z usług Serwisu lub usunięcia Konta. W zakresie Licencji wchodzą prawa do kopiowania, publikowania, modyfikacji, przekładu oraz wykorzystania w inny sposób utworów udostępnionych dobrowolnie przez Użytkownika w Serwisie na następujących polach eksploatacji: publiczne wystawianie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie utworu w sposób umożliwiający dostęp do niego przez nieograniczony krąg użytkowników w miejscu i czasie przez siebie wybranym; w szczególności Administrator ma prawo m.in. do umieszczania utworu na wszystkich witrynach internetowych Serwisu i prezentowania tych utworów innym Użytkownikom.

X. Odpowiedzialność serwisu oraz obowiązki usługodawcy

 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę Elektroniczną z należytą starannością.
 2. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z Usług Elektronicznych Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody czy straty wynikające z niewłaściwego korzystania przez Użytkownika z Serwisu w szczególności spowodowane błędnie lub niepoprawnie wprowadzonymi danymi przez Użytkownika.

XI. Postępowanie reklamacyjne dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polskieszlaki.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
  2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
  3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
  4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XII. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
  1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z Newslettera).
  2. Użytkownik może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn uzupełniając odpowiednie dane w formularzach związanych z Kontem lub przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@polskieszlaki.pl
  3. Usługodawca może w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu, bez zachowania okresu wypowiedzenia.
  4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
 2. Usługodawca i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane przez Usługodawcę w ramach działalności Serwisu zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Polski.
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
 3. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 4. Wszystkie postanowienia Regulaminu mają na celu doprecyzowanie ustawowych praw i obowiązków Użytkownika, a nie ich wyłącznie lub ograniczenie. Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie właściwego prawa w przypadku jakiejkolwiek niezgodności Regulaminu z obowiązującym prawem
 5. Wszelkie spory wynikłe z umów zawartych za pośrednictwem Serwisu między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. Polityka prywatności Serwisu dostępna jest pod adresem www.polskieszlaki.pl/firma/polityka-prywatnosci/ i stanowi nieodzowną część regulaminu
 7. Polityka cookies Serwisu dostępna jest pod adresem www.polskieszlaki.pl/firma/polityka-cookies/ i stanowi nieodzowną część regulaminu
 8. Netykieta Forum dyskusyjnego dostępna jest pod adresem www.polskieszlaki.pl/firma/netykieta/ i stanowi nieodzowną część regulaminu
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 2005 roku przez aktywną rodzinkę złożoną dziś z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami i informacjami praktycznymi.
W sezonie notujemy 80 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 50 000 obserwujących, na Instagramie 4 300, a nasz kanał YouTube subskrybowało ponad 1 400 osób.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć to możesz zamówić nocleg przez Booking.com - ciebie to nic dodatkowo nie kosztuje, a my dostaniemy drobną prowizję. Dziękujemy!
Copyright 2005-2021
Pobierz naszą aplikację