Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Pliki "Cookies"
 6. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Łukasz Piernikarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Tarnowskich Górach, ul. Powstańców Śląskich 8 lok.5, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP: 6452261759, REGON: 241314967, adres poczty elektronicznej: biuro@polskieszlaki.pl zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:
  1. Przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
  2. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Administrator zarejestrował zbiór danych udostępnianych przez Użytkownika w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 5. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu polskieszklaki.pl.

II. Cel i zakres zbierania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Użytkownikiem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis,
  2. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.)
 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj),
  3. Numer NIP,
  4. Numer telefonu,
  5. Adres e-mail.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.

III. Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Serwisu polskieszlaki.pl.
 2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
  1. Osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
  2. Jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2.2). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zawartych w zbiorze danych Administratora, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik może dokonać modyfikacji danych poprzez Konto w Serwisie lub może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@polskieszlaki.pl

V. Pliki "Cookies"

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług Elektronicznych w Serwisie. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 3. W ramach Serwisu stosowane są trzy rodzaje plików „cookies”: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
  1. „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia Serwisu).
  2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  3. „Cookies” „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji Użytkownika w zakresie zawartości Serwisu, lepiej zorganizować jego układ. “Analityczne” „cookies” gromadzą informacje o sposobie korzystania z Serwisu przez Użytkowników, typie strony, z jakiej Użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Użytkownika na stronie internetowej Serwisu. Informacje te, nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisu.
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu polskieszlaki.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Newsletter
Portal pozytywnych podróżników
Copyright 2005-2018
Znajdziesz nas na: