Polityka prywatności

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel i zakres zbierania danych
 3. Podstawa przetwarzania danych
 4. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
 5. Polityka Cookies
 6. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu jest Łukasz Piernikarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą LUKANA Łukasz Piernikarczyk z siedzibą w Nakle Śląskim, ul. Lasowicka 115L, 42-620 Nakło Śląskie, NIP: 6452261759, REGON: 241314967, adres poczty elektronicznej: biuro@polskieszlaki.pl zwany dalej „Administratorem" i będący jednocześnie Usługodawcą.
 2. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że gromadzone przez niego dane są:
  1. Przetwarzane zgodnie z prawem dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.
  2. Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki prywatności z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu polskieszklaki.pl.

II. Cel i zakres zbierania danych

 1. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:
  1. Nawiązanie, ukształtowanie treści, zmiana, wykonanie lub rozwiązanie stosunku umownego między Usługodawcą i Użytkownikiem polegającego na świadczeniu Usług Elektronicznych poprzez Serwis,
  2. Analityka internetowa strony www, Analiza odwiedzin, dostosowanie wyświetlanych treści do indywidualnych preferencji Użytkownika.
  3. Udokumentowanie stosunków umownych, o których mowa w pkt. 1.1 w celach dowodowych przez okres przedawnienia roszczeń z nimi związanych oraz przez okresy wskazane w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. Nr 121, poz. 591 ze zm.)
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Użytkowników:
  1. Imię i nazwisko,
  2. Adres (ulica i numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto oraz kraj),
  3. Numer NIP,
  4. Adres e-mail,
  5. Numer telefonu,
  6. Zdjęcie profilowe,
  7. Lokalizacja (lub przybliżona lokalizacja) miejsca zamieszkania,
  8. Informacja na temat Użytkownika,
  9. Data ostatniego logowania,
  10. Bieżąca lokalizacja GPS,
  11. Identyfikator umożliwiający połączenie z kontem Facebook,
  12. Numer IP komputera oraz nazwa hosta podczas rejestracji.
 3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  1. Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik.
  2. Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  3. Informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2 jest niezbędne do świadczenia przez Operatora usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 5. Odbiorcami danych osobowych są Google Analytics, Facebook i Internetowy Dom Mediowy net S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa
 6. Dane osobowe będą przechowywane do odwołania zgodny na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics, Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki.
 8. Dane osobowe związane z lokalizacją (lokalizacja miejsca zamieszkania czy bieżąca lokalizacja GPS) mogą być wykorzystane do profilowania w celu przedstawienia lub wysyłania treści w odniesieniu do tych lokalizacji.

III. Podstawa przetwarzania danych

 1. Korzystanie z Serwisu oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez Serwis, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem Serwisu polskieszlaki.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 RODO.
 3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt. 2.2). Dodatkowo przed zawarciem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, przyszły Użytkownik jest informowany o konieczności akceptacji Regulaminu.

IV. Prawo kontroli, dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, zawartych w zbiorze danych Administratora, prawo do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, prawo do kontroli ich przetwarzania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia w przypadku, gdy są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1, Użytkownik może dokonać modyfikacji danych poprzez Konto w Serwisie lub może przesłać stosowną wiadomość e-mail na adres: biuro@polskieszlaki.pl
 3. Użytkownik może w każdym momencie odwołać stosowne zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez Konto w Serwisie.
 4. Użytkownik może w każdym momencie usunąć swoje Konto w Serwisie usuwając jednocześnie wszelkie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wszelkie dane osobowe zamieszczone w Serwisie.

V. Polityka Cookies

 1. Serwis Usługodawcy używa plików „cookies”. Dokładne informacje na ten temat znajdują się na www.polskieszlaki.pl/firma/polityka-cookies/.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Usługodawca udostępnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, przesyłanych drogą elektroniczną.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Serwisu polskieszlaki.pl oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Znajdziesz nas na:
PolskieSzlaki.pl - polskie atrakcje - popularny portal turystyczny tworzony od 2005 roku przez aktywną rodzinkę złożoną dziś z mamy, taty i trzech córek. Sercem Polskich Szlaków jest blog z ciekawymi wpisami i fotorelacjami z wypraw oraz opisy atrakcji turystycznych w Polsce z pięknymi zdjęciami i informacjami praktycznymi.
W sezonie notujemy 80 tys. Użytkowników na dzień, poza sezonem około 10 tys. Na profilu facebookowym mamy blisko 50 000 obserwujących, na Instagramie 4 300, a nasz kanał YouTube subskrybowało ponad 1 400 osób.
Jeżeli chcesz nas wesprzeć to możesz zamówić nocleg przez Booking.com - ciebie to nic dodatkowo nie kosztuje, a my dostaniemy drobną prowizję. Dziękujemy!
Copyright 2005-2021
Pobierz naszą aplikację